• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

1. Informacje podstawowe

 

1.    Żłobek „Baśniowy Zakątek” z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamkowej 13 lok. U4 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zwaną dalej placówką.

2.    Placówkasprawuje funkcję opiekuńczą nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 3 lat, a w szczególnych przypadkach nad dziećmi w wieku od 10 miesięcy do 3,5 roku życia.

3.    Żłobek funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z przerw wynikających z arkusza organizacji placówki.

4.    Placówka  zobowiązuje się dbać o prawidłowy rozwój powierzonych dzieci oraz do rozwijania ich indywidualnych zdolności i umiejętności.

 

2. Bezpieczeństwo dzieci

 

1.  Do odebrania dziecka upoważnieni są rodzice/prawni opiekunowie lub osoby wskazane przez rodziców wyłącznie w formie pisemnej.

2.  Osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą wydawane.

3.  Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do placówki zdrowe dziecko. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.

4.  Placówka  zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce.

5.  Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio rodzicom z poszanowaniem prawa do prywatności.

6.  Pracownicy placówki nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez należytej opieki przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi do żłobka.

7.  Opiekunki obejmują opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali zajęć i zabaw do momentu opuszczenia sali zajęć i zabaw pod opieką rodzica.

 

3. Organizacja

 

1.  Rodzice oddając dziecko pod opiekę opiekunek w żłobku  „Baśniowy Zakątek” zobowiązani są dostarczyć wyprawkę (zgodnie z listą otrzymaną w placówce).

2.  Organizację zajęć dla dzieci określa miesięczny Ramowy Harmonogram zajęć umieszczony na tablicy informacyjnej w placówce.

3.  Placówka  zapewnia dzieciom 3 posiłki dziennie (śniadanie i dwudaniowy obiad - zupa i drugie danie oraz podwieczorek) w formie cateringu przy zachowaniu norm bezpieczeństwa i higieny.

4.  W przypadku korzystania przez dziecko z posiłków dostarczanych przez firmę cateringową, Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji wyboru posiłków.

5.  Rodzice ponoszą koszty żywienia dziecka wg deklaracji, zgodnie z cennikiem oferowanym przez firmę cateringową.

6.  Rodzice nie ponoszą kosztu stawki żywieniowej za dzień w którym dziecko jest nieobecne w żłobku  pod warunkiem powiadomienia personelu żłobka o nieobecności dziecka do  godziny 8 rano dnia, którego ta nieobecność dotyczy.

7.  Płatność za wyżywienie będzie następowało za okres jednego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następnego.

8.  Istnieje również możliwość podawania dziecku mieszanek mlecznych oraz innych posiłków dostarczanych przez rodziców (nie będą zwracane koszty dostarczenia przez rodziców/opiekunów prawnych takich posiłków). Odpowiedzialność za termin ważności przyniesionych posiłków ponosi rodzic.

9.  Dziecko może uczęszczać do placówki w godzinach pracy placówki.

10. Dzieci odbierane są przez rodziców w godzinach funkcjonowania żłobka. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pozostawienia dziecka, która wychodzi poza godziny pracy placówki może zostać pobrana dodatkowa opłata w wysokości 20,00PLN.

 

 

4. Opłaty

 

1.    Pobyt dzieci w placówcejest odpłatny.

2.    Przy zapisie dziecka do placówki, Rodzic wnosi jednorazową w danym roku szkolnym, bezzwrotną opłatę wpisową. Opłata wpisowa przeznaczona jest na składkę ubezpieczeniową dziecka w danym roku szkolnym oraz wykorzystywana jest do zakupu niezbędnych pomocy tj. blok rysunkowy, kredki, farby, papier kolorowy, itp. z których to pomocy każde dziecko korzysta

3.    Rodzice ponoszą comiesięczną opłatę w wysokości wynikającej z zawartej w Umowie. Płatność dokonywana będzie z góry, do 10 dnia danego miesiąca na konto bankowe lub w formie gotówki w siedzibie żłobka.

4.    Jeżeli termin płatności przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy to termin zapłaty przypada na pierwszy roboczy dzień przypadający po dniu wolnym. W szczególnych przypadkach rodzic dziecka może ubiegać się o przesunięcie terminu wpłaty. W tym celu należy do końca miesiąca poprzedzającego okres, na który ma być udzielona prolongata, złożyć pisemne podanie do Dyrektora/Organu prowadzącego żłobek„Baśniowy Zakątek”.

 

 

5.Postanowienia końcowe

 

1.      Organ prowadzący może ustalić, w uzasadnionych przypadkach, odrębne warunki rekrutacji.

2.      Regulamin zatwierdzony przez Organ prowadzący „Baśniowy Zakątek”.

 

 

 

© 2019 Baśniowy Zakątek
Joomla Templates by Joomzilla.com