• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Postanowienia ogólne

Niniejszy statut uchwala i zatwierdza Organ prowadzący.

 

§1.

1.   Żłobek „Baśniowy Zakątek” z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamkowej 13 lok. U4 jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, zwaną dalej placówką.

2.   Organem prowadzącym jest: Artur Twarowski.

     3.   Placówka:

1)  Świadczy płatną opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat, a w szczególnych przypadkach nad dziećmi od 10 miesięcy do 3,5 roku życia;

2)  Przeprowadza rekrutację mając na uwadze cele i zadania placówki oraz możliwości ich realizacji.

     3)Zatrudnia personel posiadający kwalifikacje określone w odpowiednich przepisach.

 

Cele i zadania

 

§2.

1.   Placówka pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga proces rozwoju i edukacji, zapewniając dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb.

2.   Placówka ma oparcie  zawarte w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011,  nr 45, poz. 235 ze zm.) oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

    3.   Placówka realizuje następujące zadania w zakresie:

1)      Współdziałania z rodziną w opiece i wychowaniu dzieci;

2)      Zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności:

3)      Troski o zdrowie dzieci i ich sprawności fizycznej.

 

Zakres i sposób realizacji zadań

 

§3.

Praca opiekuńczo-wychowawcza prowadzona jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka. W trosce o prawidłowy rozwój dziecka opiekunka zachowa proporcje zagospodarowania czasu na zabawę i edukację.

 

§4.

Placówka zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie pobytu na jej terenie. Personel placówki odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci podczas ich pobytu w placówce.

 

Zadania i kompetencje

 

§5.

1.    Pracą żłobka kieruje dyrektor żłobka.

2.    Dyrektor żłobka uprawniony jest do podejmowania decyzji i inicjatyw w imieniu placówki.

 

§6.

Do zadań Organu prowadzącego należy:

1)  Właściwe utrzymanie placówki oraz zapewnienie warunków działania placówki w tym bezpiecznych i higienicznych warunków opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

2)  Zapewnienie funduszy i wyposażenie placówki w środki czystości, artykuły higieniczne (takie jak mydło, papier toaletowy), pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych;

3)  Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówki;

4)  Nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez placówkę celów z założeniami Statutu.

 

Organizacja

 

§ 7.

Placówka funkcjonuje cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 17:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz z przerw wynikających z arkusza organizacji placówki.

 

§ 8.

Przewiduje się posiłki: śniadanie, obiad (dwudaniowy) oraz podwieczorek w formie cateringu.

 

§9.

Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat, a w szczególnych sytuacjach dzieci w wieku od 10 miesięcy do 3,5 roku życia.

 

§10.

Organizację pracy określa miesięczny Ramowy Harmonogram Zajęć opracowany przez dyrektora żłobka w porozumieniu z opiekunkami zatrudnionymi w placówce.

 

§11.

Miesięczny Ramowy Harmonogram Zajęć podawany jest do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej w placówce.

 

§12.

Opieka, wychowanie i dydaktyka w placówce są płatne.

 

§13.

W ramach czesnego placówka zapewnia:

1)  opiekę w godzinach pracy placówki;

2)  pomoce dydaktyczne, techniczne;

3)  środki czystości, artykuły higieniczne.

§14.

Na wniosek rodziców w placówce mogą być organizowane zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie zgłaszają rodzice do opiekunek bądź do dyrektora żłobka.

 

§15.

W placówce obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami, opiekunkami i dyrektorem żłobka:

1)  Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem kieruje się tylko do opiekunek przed zajęciami lub po zajęciach przy odbiorze dziecka;

2)  Dłuższe rozmowy dotyczące zachowania dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez opiekunkę;

3)  Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania placówki należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektora żłobka.

 

Odpłatność

 

§16.

   1. Koszty działalności placówki pokrywane są z:

1)  jednorazowej (w danym roku szkolnym) bezzwrotnej opłaty wpisowej wnoszonej przez rodziców przy zapisie dziecka do placówki;

2)  opłat miesięcznych - za pobyt dziecka w placówce. Opłata określona jest w Umowie i jest płatna z góry do 10 dnia każdego miesiąca przelewem bankowym lub pieniądzem w siedzibie, o której mowa w § 1 ust. 1. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy.

2.    W przypadku korzystania przez dziecko z posiłków oferowanych przez placówkę, Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji wyboru posiłków.

3.   Rodzice ponoszą koszty żywienia dziecka wg deklaracji, zgodnie z cennikiem oferowanym przez firmę cateringową.

4.   Rodzice nie ponoszą kosztu stawki żywieniowej za dzień w którym dziecko jest nieobecne w żłobku  pod warunkiem powiadomienia personelu żłobka o nieobecności dziecka do  godziny 8 rano dnia, którego ta nieobecność dotyczy.

5.   Płatność za wyżywienie będzie następowało za okres jednego miesiąca w terminie do 10 dnia miesiąca następnego.

     6.   Rodzice mogą zrezygnować z wyżywienia, które zapewnia placówka.

 

Personel żłobka

 

§17.

W placówce zatrudnia się opiekunki posiadające odpowiednie kwalifikacje, wykształcenie i przygotowanie do pracy z małymi dziećmi.

 

 

§18.

Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy oraz odbywanie praktyk nauczycielskich przez studentów kierunków pedagogicznych.

 

§19.

Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z pracownikami placówki w oparciu o obowiązujące przepisy i zakresy obowiązków znajdujące się w aktach osobowych.

 

§20.

Opiekunka prowadzi pracę opiekuńczą, wychowawczą, dydaktyczną, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 

§21.

Do obowiązków opiekunek należy w szczególności:

1)    odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych na terenie placówki;

2)    otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do placówki;

3)    dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

4)    tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych dbałość o pomoce i sprzęt należący do placówki;

5)    wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności, zainteresowań;

6)    rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

7)    indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

8)    przestrzeganie dyscypliny pracy;

9)    kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej.

 

§22.

Opiekunki realizują zadania, o których mowa w §21 poprzez:

1)    tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

2)    ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

3)    organizowanie pobytu dziecka w placówce, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

4)    wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia;

5)    wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi - życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;

6)    okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;

7)    stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

8)    wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

9)    dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych;

10)  przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie placówki;

11)  udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

12)  przestrzeganie przepisów obowiązujących w placówce, a w szczególności dotyczących odbierania dzieci z placówki i postępowania w nagłych wypadkach.

 

§23.

Zadania opiekunek w zakresie bezpieczeństwa dzieci:

1. opiekunka jest odpowiedzialna za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej opiece dzieci;

2. opiekunka jest zobowiązana:

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie BHP i P/POŻ;

2) do ciągłej obecności przy dzieciach – może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiej opiekunce lub osobie do pomocy;

3) do niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli powstanie lub ujawni się stan zagrożenia;

4) nie rozpoczynać zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa;

5) wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i opiekunek. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, opiekunka ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi żłobka celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek opiekunka ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;

6) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

7) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

8) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

9) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

10) niezwłocznie zawiadomić dyrektora żłobka i rodzica w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

 

Wychowankowie

 

§24.

1.    Zasady rekrutacji ustala dyrektor żłobka w porozumieniu z Organem prowadzący placówkę.

2.    Dyrektor żłobka w porozumieniu z Organem prowadzący może ustalić, w uzasadnionych przypadkach, odrębne warunki rekrutacji.

 

§25.

Zapisy dzieci do placówki odbywają się cały rok.

 

 

§26.

Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do placówki „Baśniowy Zakątek” powinny dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem poczty e-mail, opatrzony własnoręcznym podpisem) wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy.

Wzór dokumentu dostępny jest w placówce oraz na stronie internetowej.

 

§27.

Osoby, które złożą Formularz zgłoszeniowy a ich dzieci nie zostaną niezwłocznie przyjęte do placówki z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

 

§28.

1. Dzieci mają prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego;

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;

3) życzliwego traktowania w procesie opiekuńczo-wychowawczym;

4) korzystania ze wszystkich zajęć (w ramach czesnego) organizowanych na terenie placówki.

 

§29.

 

W placówce wyklucza się stosowanie wobec dzieci przemocy fizycznej oraz psychicznej.

 

§30.

Dzieci przebywające w placówce są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych (opłata w ramach wpisowego).

 

§31.

Wyboru ubezpieczyciela dokonuje dyrektor żłobka w porozumieniu z Organem prowadzącym.

 

Współpraca z Rodzicami

 

§32.

Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania dyrektorowi żłobka opinii na temat pracy personelu zatrudnionego w placówce;

2) uzyskiwania rzetelnej informacji od opiekunek na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3) udziału w zajęciach otwartych organizowanych na terenie placówki.

 2.  Rodzice mają obowiązek:

1) podpisać umowę o świadczeniu usług;

2) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w placówce;

3) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania placówki;

4) informować opiekunki o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do placówki oraz o jego nieobecności w placówce;

5) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu;

6) przyprowadzać do placówki dzieci zdrowe bez konieczności podawania w placówce jakichkolwiek leków (na terenie placówki opiekunki nie podają żadnych leków);

7) zgłaszać opiekunkom  niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

8) uczestniczyć w zebraniach placówki;

9) bezzwłocznie zgłaszać opiekunkom lub dyrektorowi żłobka o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

10) informować telefonicznie lub osobiście opiekunki lub dyrektora żłobka o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

11) dostarczyć do placówki informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w placówce.

3. Rodzice i opiekunki współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i opieki według zasad ujętych w Statucie i Regulaminie placówki.

 

§33.

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w placówce.

1. Osoba przyprowadzająca dziecko do placówki obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać opiekunce (w sali).

2. Opiekunka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców bez opieki przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi do placówki.

3. Opiekunki obejmują opieką dzieci od momentu ich wejścia do sali zajęć i zabaw do momentu opuszczenia sali zajęć i zabaw pod opieką Rodzica.

4. Do placówki przyprowadza się dzieci zdrowe, nie powinno się przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, opiekunka ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do placówki.

5. W placówce nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów), poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

6. W placówce nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora żłobka o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

7. Opiekunki mają obowiązek poinformowania rodzica o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby. Rodzice po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka są zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z placówki.

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

9. Po odebraniu dziecka przez rodzica nie zezwala się na poruszanie się dziecka po terenie placówki bez opieki.

§34.

Zasady odbierania dzieci z placówki.

1. Dziecko z placówki odbiera rodzic.

1) Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców (druk upoważnienia dostępny w placówce). Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. Upoważnienie wystawia, co najmniej jeden rodzic dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem.

2) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości i na żądanie opiekunki, okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości opiekunka kontaktuje się z rodzicami.

3) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez nich upoważnioną osobę.

4) Opiekunka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.).

 2.  Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.30.

1) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.30, rodzic zobowiązany jest powiadomić telefonicznie opiekunkę lub dyrektora żłobka o spóźnieniu. Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę pozostawienia dziecka, która wychodzi poza godziny pracy placówki może zostać pobrana dodatkowa opłata w wysokości 20,00PLN.

2) W przypadku braku powiadomienia o spóźnieniu ze strony rodziców opiekunka zobowiązana jest skontaktować się telefonicznie z rodzicami i powiadomić o zaistniałym fakcie.

3) Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, opiekunka oczekuje z dzieckiem pół godziny - do 18.00. Po upływie tego czasu, powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

3. Życzenie rodzica dotyczące nie odbierania dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

 

Postanowienia końcowe

 

§35.

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w placówce rozwiązywane są w sposób polubowny, z zachowaniem drogi służbowej rodzic - opiekunka – dyrektor żłobka - Organ prowadzący placówkę.

 

§36.

Statut obowiązuje od dnia 01.09.2016  roku.

 

Statut zatwierdzony przez Organ prowadzący „Baśniowy Zakątek”.

 

 

© 2019 Baśniowy Zakątek
Joomla Templates by Joomzilla.com